logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2559
  3 ตุลาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  4 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  14 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2559
  14 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2559
  7 เมษายน 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  3 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2559
  4 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2558
  12 มกราคม 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
  30 ธันวาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2558
  10 พฤศจิกายน 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2558
  2 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2558
  1 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2558
  3 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2558
  2 กรกฎาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  2 มิถุนายน 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2558
  31 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2557
  7 มกราคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
  7 มกราคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2557
  7 มกราคม 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2557
  16 ตุลาคม 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2557
  9 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2557
  9 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2557
  9 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2557
  9 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2557
  9 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2557
  9 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  9 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2557
  8 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2556
  2 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
  1 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2556
  31 สิงหาคม 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  6 กุมภาพันธ์ 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  18 กันยายน 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  6 กุมภาพันธ์ 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  6 กุมภาพันธ์ 2557