logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการจัดสร้างสวนสาธารณะในที่ราชพัสดุ บริเวณพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต (แห่งเดิม) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 2พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.30 น. นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล  ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต  พร้อมด้วย  นายอดิศักดิ์  คงสะอาด  ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล และ นางสาววไลพรรณ ไกรวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ  ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ( MOU ) ในการจัดสร้างสวนสาธารณะในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 60 , ภก. 94, ภก. 302  และ ภก. 303  บริเวณพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต (แห่งเดิม)   ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   เนื้อที่ 37 - 2- 41  ไร่  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   นายเรวัต อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  และนางสาวอรไพลิน  ตระกูลปริพนธ์  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสร้างสวนสาธารณะในที่ราชพัสดุบริเวณพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต (แห่งเดิม) เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าง จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ เทศบาลนครภูเก็ต  ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 2 กรกฎาคม2557 อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) ดำเนินการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ทั้งนี้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเมื่อย้ายไปแล้ว ได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์ประสานกับจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

ต่อมากรมธนารักษ์ มีหนังสือ ที่ กค 0310/12218  ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดภูเก็ต ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ภก. 60 (บางส่วน) ภก. 94 (บางส่วน) ภก. 302 และ ภก. 303 (บางส่วน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 37 - 2- 41 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุ จำนวน 1 รายการ ขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลังลำดับที่ 33 เพื่อเป็นสวนสาธารณะได้ตามความประสงค์ จึงนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้

โดยสาระสำคัญของการลงนาม ฯ  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ยินยอมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 29-1-86.2 ไร่  โดยจะต้องออกแบบและดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะตามรูปแบบที่จังหวัดภูเก็ตเห็นชอบ และ ยินยอมและสนับสนุนให้เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่จอดรถในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 8-0-54.8 ไร่  โดยจะต้องออกแบบและดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่จังหวัดภูเก็ตเห็นชอบ ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าว ผู้ได้รับความยินยอมให้ดำเนินการแทนผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยทั่วถึง และเสมอภาคกัน โดยผู้รับมอบพื้นที่และใช้ที่ราชพัสดุจะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563

 

21 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล ร่วมประชุมกับศูนย์ดำรงธรร...
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อม...
  28 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ร...
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอดิศัก...
  27 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • นางสาววไลพรรณ ไกรวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนั...
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาววไลพรรณ ไกรวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมด้วย นายยศวริศ ...
  25 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง