logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

.

                                                                           วิสัยทัศน์
           

             บริหารจัดการที่ราชพัสดุในส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับศักยภาพและมีความโปร่งใส
                                                                           

                                                                             ภารกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้ 

                    ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นลักษณะงาน ได้ดังนี

งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

                    ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ระโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

                    ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

                                                                         

                                                             พันธกิจ


 1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนา ศักยภาพของที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานธนารักษพื้นที่ภูเก็ต
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมาย

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1004 ครั้ง