logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2 ตุลาคม 2558
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  2 ตุลาคม 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  2 ตุลาคม 2558
 • หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  2 ตุลาคม 2558
 • หนังสือประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ แปลง ภก.153 (ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.ไม้ขาว)
  2 ตุลาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร