logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารประจำศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 สิงหาคม 2563
 • เรื่อง ประกวดราคาติดตั้งลิฟต์โดยสาร ประจำศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เรื่อง เผยอแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  23 มิถุนายน 2563
 • ราคากลาง จ้างบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงสนามหญ้าและสวน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต
  17 สิงหาคม 2560
 • ราคากลาง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต
  17 สิงหาคม 2560
 • ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  3 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศ ราคากลางในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
  24 สิงหาคม 2559
 • ประกาศ ราคากลางในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
  24 สิงหาคม 2559
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สนง.ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต)
  24 สิงหาคม 2559
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (สนง.ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต)
  24 สิงหาคม 2559
 • ประกาศ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
  22 สิงหาคม 2559
 • การประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริหารงานและดำเนินการท่าเรือภูเก็ต
  16 พฤษภาคม 2559
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (สนง.ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต)
  13 สิงหาคม 2558
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สนง.ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต)
  13 สิงหาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ และที่ดินราชพัสดุบริเวณหน้าท่าเรือ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.84 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  8 มิถุนายน 2558
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (สนง.ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต)
  24 สิงหาคม 2557
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สนง.ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต)
  24 สิงหาคม 2557