logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2559
  3 October 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2559
  2 September 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  4 July 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2559
  1 July 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  14 June 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2559
  14 June 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2559
  7 April 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  3 March 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2559
  4 February 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2558
  12 January 2559
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
  30 December 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2558
  10 November 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2558
  2 October 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2558
  1 September 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2558
  3 August 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2558
  2 July 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  2 June 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2558
  7 May 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2558
  31 March 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  26 February 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2558
  5 February 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2557
  7 January 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
  7 January 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2557
  7 January 2558
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2557
  16 October 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2557
  9 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2557
  9 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2557
  9 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2557
  9 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2557
  9 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2557
  9 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  9 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2557
  8 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2556
  2 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
  1 September 2557
 • ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2556
  31 August 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  6 February 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  18 September 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  6 February 2557
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  6 February 2557